Biography

Dosažené vzdělání


Educational background

2004-2010 Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice - Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy 

2000-2004 Střední uměleckoprůmyslová sv. Anežky České, Český Krumlov - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Výstavy, publikace, akce a soutěže

2016 - společná výstava v Centru současného umění DOX - Krajina, umění a fotografie

2015 - vedení LETNÍ LAND-ARTOVÉ DÍLNY - Sýpka Blatná

2014 - Publikování projketu "Cesta vody" v knize: "Současná umělecká díla v krajině" autor: Schmelzová Radoslava

2012 - společná výstava - "Výstava rodiny Peškovy" V Lomnici nad Popelkou

2011 - výstava s Mgr. Janou Peškovou. na téma "Šumava" V CENTRU ADALBERTA STIFTERA v Horní Plané

2010 - Samostatná výstava ve Studentském univerzitním divadle s názvem "Tři skupenství vody " 2010 - Veřejná prezentace land-artového projektu "Cesta vody" v rámci akce Land in art o.s. Teatrum Mundi 2009 - Společná výstava studentů Pedagogické Fakulty JČU 2008 - Druhé místo v českém kole mezinárodní výtvarné soutěže Design Against Fur

2004-2010 Faculty of Education, University of South Bohemia, Czech Budejovice - Art Teaching basic arts school

2000-2004 Arts and Crafts St. Agnes Czech, Czech Krumlov - Fine pottery and porcelain

Exhibitions, publication, action and competition

2014 - Publishing Projekt "Water Path" in the book: "The contemporary works of art in the landscape" by Radoslava Schmelzová

2011 - exhibition Mgr. J. on the theme "Forest" in the city of Adalbert Stifter in Horni Plana

2010 - Solo exhibition in the Student's university theater titled "Three state of the water", 2010 - Public presentation of land-an art project "Water Path" in the context of events in Land art o.s. Teatrum Mundi 2009 - joint exhibition of students of the faculty JČU 2008 - Second place in the Czech round of international art competition Design Against Fur